"Ръцете горе" за премахване на телесното наказание

Институт по социални дейности и практики започна изпълнението на проект „Ръцете горе: насърчаване на ефективното премахване на телесното наказание над деца  (HandsUp - Promoting The Effective Elimination of Corporal Punishment Against Children)”, финансиран от Европейската комисия в партньорство с водещи организации от Португалия, Испания, Германия и Гърция. 

 

Защо този проект?

Доказано е , че телесното наказание се прилага по различни начини и все още е социално приемливо.  Ето защо, в съответствие с международните препоръки, забраната на всички форми на телесно наказание трябва да бъде последвана от правилното прилагане и изпълнение на закона. Важно e да се разясни концепцията на телесното наказание и всичките негови последствия, както и да се насърчи приемането на практиките на позитивната дисциплина.  

 

ЦЕЛИ:

 • Подобрява  сътрудничеството, планирането и капацитета на различните публични агенции да адресират телесното наказание над деца ефективно
 • Насърчава приемането на практиките на позитивната дисциплина сред родители и настойници
 • Повишава информираността в обществото за нуждата от елиминиране на телесното наказание над деца

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Родители, бъдещи родители и настойници

Професионалисти в областта на правосъдието, закрилата на детето, социалните дейности, образованието и медицината.

Лица, овластени да взимат решения, полиция

Продължителност: 2 години

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ:

 • Разработване на Национални планове за действие за забрана на телесното наказание над деца
 • Създаване на работни групи от експерти по закрила на детето
 • Национални срещи за диалог по политики
 • Обучения за професионалисти от съдебната, социалната, здравната, образователната системa, както и системата за закрила на детето
 • Обучения на родители, бъдещи родители и настойници
 •  Родителски срещи „Разговори на чай”
 • Кампания за повишаване на осведомеността видео и изложба
 • Коучинг за родители – Приложение „Ръцете горе” и форум

За повече информация: www.handsupchildren.org , форум за родители и специалисти: http://handsup.boards.net/board/6/

Видео "Hands up" - послание за позитивно родителство