Участието на деца в правни процедури

Представяне

Проектът си поставя за цел:

  • Развиване на капацитета на полиция, прокуратура, разследващи органи, съд, Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето", местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за ефективна защита на най-добрите интереси на деца участници в правни процедури;
  • Развиване на ефективно сътрудничество между държавните институции и органи и между държавните институции и органи и гражданското общество.

 

Акценти:

  • Развиване на сътрудничеството между институциите и НПО и повишаване на капацитета на специалистите в област Шумен чрез:

- проведена Кръгла маса със заинтересованите институции и неправителствени организации;

- срещи на Работната група за професионално сътрудничество;

- редовни работни срещи на Комитета по мониторинг;

- обучение на експерти от полицията, прокуратурата, разследващите органи, съда и местната комисия за борба срещу противообществено поведение на малолетни и непълнолетни;

- обучение на социални работници от Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето", Комплекса за социални услуги за деца и семейства, НПО и други организации за социално обслужване;

- заключителна съвместна сесия за изграждане на институционален и неправителствен капацитет;

  • Разработване на материали за информация и обучение за работа с участващи в правни процедури деца.
  • Повишаване на информираността, разпространение на пилотния модел, изграждане на обща концепция за изслушване на деца в съдебната система на национално ниво.

 

В подкрепа на професионалистите:

  • Наръчници в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие
  • Противодействие на противообществените прояви на подрастващите върху децата
  • Изследване на системата на наказателно правораздаване при изслушването на деца-жертви или свидетели на престъпление

Библиотека