Проект „Достъп до справедливост“ е нова възможност за деца участници в правни процедури и техните родители

Ключова тема за екипа на Институт по социални дейности и практики е правосъдие за деца и с участие на деца, съобразено с техните нужди и най-добър интерес. И през следващите няколко години, ще продължим да развиваме и пилотираме практики, в които уязвими деца ще могат да получават  справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие.

Проект „Достъп до справедливост“ е нова възможност в тази насока, защото ще допринесе за подобряване достъпа на уязвими деца от ромската общност до правосъдие, съобразено с правата им чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост", основаваща се на интегриран подход.

Проект „Достъп до справедливост“ се реализира с финансовата подкрепа на Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 в периода август 2022  -  април, 2024 година и е в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“.

Изследвания (1) през последните години дават убедителни изводи, че ромите повече от други етнически групи, са непропорционално засегнати от наказателното правосъдие на държавите членки на ЕС. Тъй като децата от ромските общности са също свръхпредставени в наказателните производства , по оношение на тях съществува  предубедено третиране и предразсъдъци, което ги засяга най-често. Те не са информирани на разбираем език, ползват неспециализирана за деца служебна защита, нямат достъп до правна помощ. Често, те нямат достъп до мерки за правосъдие, защото по част от сигналите за тях не се образуват досъдебни производства. Проблемът за насилието над деца в ромската общност често се неглижира от самата общност, а и от институциите, адресирайки го към традиции и култура.

Базирайки се на актуалната ситуация, проект “Достъп до справедливост“ предлага да се развият специални мерки за достъп на ромските деца до права и възможности за защита в наказателното правосъдие, както и умения на техните родители да се застъпят за тях . Тези мерки ще гарантират, че децата получават адаптирано към техните потребности правосъдие.

В разработването и пилотирането на специализираната услуга „Достъп до правосъдие“ е насърчено активното участие на ромската общност в два квартала в гр. София (Филиповци и Факултета), на лидери от общността, граждански организации, специалисти в областта на детското правосъдие. Информационна кампания в общността (сензитивиращи срещи, обучителни ателиета и семинари) ще повиши чувствителността, познанията и уменията за правата на децата в контакт със закона и начините за застъпничество на родителите за тях. Чрез участващо изследване и консултации в общността и сред заинтересованите страни, ще се дискутират трудности и нужди, които децата имат при контакт с правосъдието, ще се идентифицират техните очаквания от подкрепа. Експертен екип, стъпвайки на резултатите от изследването и консултациите ще разработи програма за специализирана услуга, която ще се предоставя в обособена и оборудвана специализирана среда, от обучен интердисциплинарен екип, с подкрепата на лидери и медиатори от общността и институционална подкрепа. Устойчивостта на оказваната подкрепа в специализираната услуга се очаква да има въздействие върху подобряване на достъпа на децата от целевите групи до правосъдие, съобразено с правата им и в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти на СЕ, касаещи правосъдие за деца. В този смисъл проектното предложение има добавена стойност и принос в съответствие с международните и европейски стандарти за правата на децата и спазване на най-добрия им интерес.


(1) https://bghelsinki.org/web/files/events/26/files/2020-angelova-kukova--guilty-by-default--discrimination against-roma-in-the-criminal-justice-system-in-bulgaria-BG.pdf