Детски център за застъпничество и подкрепа - Зона заКрила

Детски център за застъпничество и подкрепа - Зона заКрила

Институт по социални дейности и практики развива иновативна услуга Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила” в общини Монтана и Шумен по проект, изпълняван в партньорство с общините и Уницеф - България. Проектът предоставя уникална възможност за въвеждане на интегриран подход към децата, жертви на насилие, надграждайки дългогодишния опит на Института в работа с деца, жертви на престъпления и провеждане на европейски стандарти за щадящо правосъдие.  

Основните му цели са да се предоставят услуги за деца, участници в правни процедури, преживели насилие или свидетели на насилие и престъпление, с което да се повиши благополучието им,  да се гарантират услуги за подкрепа и рехабилитация на пострадалите деца, както и да се въведат адаптирани към детето правни процедури.

Очакваните резултати по проекта са:

  • разработена методика за иновативна услуга, базирана на интегриран подход и на адаптирани към детето правни процедури;
  • изградени два центъра за застъпничество Зона заКрила в общините Монтана и Шумен, които предоставят услуги за деца и семейства на областно ниво;
  • подобряване на координацията и взаимодействието между отделните структури и институции на местно ниво;
  • развитие на капацитета на професионалистите от системата за закрила на детето, полиция, прокуратура, съд и здравни институции на местно ниво за гарантиране на най-добрия интерес на децата, жертви или свидетели на престъпления.

 

За услугата:

Детският център за застъпничество и подкрепа подкрепя деца, жертви на насилие и техните семейства, като им осигурява сигурност и  безпристрастност. В него се въвежда специализиран подход и се предлагат услуги за деца, които обединяват добри юридически, медицински, психологически, терапевтични и социални практики с приятелски към детето процедури и среда.

Зона заКрила работи с всички форми и случаи на насилие над деца и техните семейства, като обхваща както деца жертви на насилие, извършено в миналото, така и случаи на актуално насилие. Центърът работи и с деца, които са свидетели на домашно насилие и подкрепя родителя-жертва на насилие в процеса на спиране на насилието и възстановяването му, така че да съумее да бъде отново пълноценен родител. Зона заКрила предлага и правно придружаване на пострадалия родител, за да осигури на детето семейна среда без насилие.

Центърът предоставя защитено и удобно пространство за среща с професионалистите, които оказват подкрепа, което намалява чувството на страх и тревожност в детето и прави по-пълноценно включването му в процеса на планиране и последваща работа за възстановяване от травмата. 

Центърът осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за децата и техните семейства по време на целия процес - от започване на работата по случай и разследването до приключване на съдебния процес и възстановяване на детето жертва и неговото семейство. 

Зона заКрила  стартира в Монтана през октомври 2015 година, като първа от общо три за страната. Като социална услуга тя се предоставя от Институт по социални дейности и практики - в областите Монтана и Шумен и фондация „Асоциация „Анимус“ в София. Пилотното въвеждане на услугата се извършва в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане, общинските администрации на Монтана, Столична община и Шумен, Сдружение ”Институт по социални дейности и практики“ и фондация „Асоциация „Анимус“. Финансирането на дейностите се осигурява от дарителски фонд на УНИЦЕФ и bTV. 

Към момента в КСУДС – Шумен се провеждат ремонтни дейности за обособяване на пространство за Детския център за застъпничество и подкрепа, като откриването на центъра се очаква в началото на 2016 година.