Коалиция за щадящо детето събиране на показания

Коалиция за щадящо детето събиране на показания

определят като проблематични за момента. Целта на проекта е да се изтъкне идеята за създаване на уютни и подходящи за децата стаи за разпит, както и да се предотврати допълнителното травмиране на децата чрез подготовката им за участие в съдебни процедури и чрез предоставянето на правна и психологическа подкрепа за тях и семействата им. Идентифицираният проблем, на който проектът цели да предложи решение, е липсата на защита за деца жертви участващи в правни процедури. С цел да се противодейства на така дефинирания проблем, в рамките на проекта ще се предприемат действия като например изтъкване на идеята за създаване на стаи за разпит подходящи за деца, предлагане на подкрепа за децата и за хората, които полагат грижи за тях, както и промяна на практиките за водене на разпит с деца.

Нещо повече, прокурорите, съдиите, съдебните служители и съдебните експерти понастоящем нямат достатъчно познания в сферата на детската психология като им липсват и познания за начините, по които трябва да се общува с деца жертви, а в същото време възможностите за осигуряване на обучение в тази сфера са твърде ограничени. В тази връзка, проектът предлага разрешение обещаващо усъвършенстване на уменията и компетенцията на професионалистите (съдии, прокурори, полицейски служители и съдебни експерти), участващи в съдебни процедури и работещи с деца жервти, чрез предоставяне на образователни материали, ателиета, конференции и пр. Една от важните цели на проекта е, също така, да се увеличи чувствителността на посочените професионалисти към специфичната ситуация, в която се намират децата участващи в съдебни процедури, което ще бъде основна цел на кампанията по проекта.

Очакванията са, че реализирането на проекта ще ускори процеса на подобряване на ситуацията на децата жертви в съответсвие с европейските стандарти в страните партньорки по проекта.

Цели на проекта:

- Повишаване чувствителността и познанието на професионалните групи въвлечени в съдебни процедури, в които участват деца жертви и деца свидетели на престъпления;

- Разпространение и налагане на модела за водене на разпит с деца свидетели в стаи и помещения подходящи за деца;

- Предлагане на подкрепа за децата и за хората, полагащи грижи за тях;
- Ускоряване процеса на подобрение на ситуацията на децата жертви на престъпления в съответствие с европейските норми и изисквания;

- Подобряване на практиките за водене на разпит с деца;

Финансираща организация: Тръст за гражданско общество в централна и източна Европа