Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие

Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие

Основната цел на проекта е да подкрепи прилагането на изискванията на Директивата в България на национално ниво и по този начин да допринесе за гарантиране на правата и достъпа до услуги и подкрепа на жертвите на престъпления. По-конкретно проектът цели:

 •  да мултиплицира добри практики, натрупани в страната в рамките на предходни европейски и национални инициативи и по този начин да подкрепи прилагането на изискванията на Директивата в реалната практика при подкрепа на жертвите на престъпления като се изпълнят изискванията на чл.22, 25 и 26.
 • да допринесе за повишаване на капацитета на професионалната общност да идентифицира и подкрепя жертвите, както и да осъществява по-ефективно взаимодействие и координация при гарантиране на правата и достъпа до услуги и подкрепа на жертвите на престъпления
 • да подкрепи изграждането на ефективна мултидисциплинарна и междуинституционална мрежа за координация и взаимодействие, което да действа на местно, регионално и национално ниво.

 

Дейности:

- Повишаване капацитета на професионалната общност – това са група дейности, които имат за цел да гарантират един холистичен подход при повишаване капацитета на професионалистите, като се стъпи върху анализ на компетенциите, които те трябва да притежават, за да извършват ефективно взаимодействие и по-добра подкрепа и защитата на жертвите.

- Публичност и разпространение на мултиплицирания модел за по-добро взаимодействие и интегриран подход – предвижда се пакет от дейности, насочени към промяна на нагласи и повишаване на чувствителността сред професионалната общност, гарантиране на публичност на резултатите и на информация за жертвите на престъпление, както и за управление на промяната чрез периодични публични събития (пресконференции, статии в медии, конференция), уебсайт с информация за професионалистите и за жертвите на престъпления.

- Управление – включени са дейности, с които да се гарантира регулярен мониторинг на проекта и на постигнатите резултати както на национално, така и на регионално ниво. Предвидени са вътрешен и външен мониторинг и оценка от международен експерт. В мониторинга и оценката на ефективността на резултатите по проекта е предвидено да се включат и потребителите – жертвите на престъпления, които да дадат своята оценка за получените от тях подкрепа и отношение.

 

Целеви групи

 • професионалната общност – съдии, прокурори, полицейски служители, социални работници и психолози от системата за закрила и от системата на социалните услуги; лекари – педиатри, общопрактикуващи, съдебни лекари; вещи лица; общо ще бъдат обучени 980 практикуващи;
 • взимащите решения – представители и експерти на министерствата – МП, МВР, МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП, НИП, АМВР и др. Общо ще бъдат обхванати 50 представители на държавните структури и органите, взимащи решения.
 • непреки бенефициенти от проекта са и самите пострадали от престъпления – деца и възрастни в България, спрямо които ще бъде приложен нов модел на работа и подкрепи от страна на правосъдието. Предвиждат се около 350-400 потребители да бъдат индиректни бенефициенти на проекта.

 

Очаквани резултати

 • повишена компетентност на работещите с пострадали лица в цялата системата – правна, полиция, социална, здравна;
 • Създаване на обучителен филм с добри практики, който служи за обучение на професионалната общност.
 • подобрено и ефективно взаимодействие и координация на регионално и местно ниво при гарантиране на правата и защитата на пострадалите от престъпления деца и възрастни;
 • обучени 980 професионалисти (съдии и прокурори, полицаи, социални работници, психолози, юристи, лекари, общински служители) за изготвяне на индивидуални оценки и ефективно взаимодействие при работа с пострадали от престъпления деца и възрастни;
 • очакваме 28 работещи териториални структури (екипи) за взаимодействие и координация при случаи на пострадали деца и възрастни от престъпления;

Продукти

Публикации:

 - Профил на компетенциите - BG

- Модел за индивидуална оценка - BG

- Oбучителна програма

- OБУЧИТЕЛЕН ФИЛМ (ФРЕНСКА версия)

- ОБУЧИТЕЛЕН ФИЛМ