Проект „Барнахус

Проект „Барнахус"

Повече от 20 години чрез своите социални услуги и проекти Институт по социални дейности и практики (ИСДП) изпълнява своята мисия да подкрепя деца и семейства в риск. Основна част от работата на организацията е насочена към развиване на практики за дружелюбно към децата правосъдие и за застъпничество и закрила на деца, жертви и свидетели на насилие.

През 2008 г. ИСДП открива първото в България специализарано помещение за разпит и изслушване на деца за нуждите на правосъдието – „синя стая“, а впоследствие създава още осем такива помещения в различни градове в страната. Опитът на ИСДП е последван от различни държавни и местни структури и днес „сините стаи“ у нас са над 40. Основна функция на ИСДП е да обучава специалисти за водене на разпити и изслушване на деца по наказателни и граждански дела, да ги супервизира и да подкрепя методически дейността им.
От 2015 г. ИСДП пилотира иновативна за България услуга за деца, жертви на насилие и деца в конфликт със закона: детски центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”. Те се намират в гр. Шумен и гр. Монтана и само през 2022 г. в тях са проведени 422 междуинституционални срещи (142 в „Зона ЗаКрила“ - Монтана и 280 в „Зона ЗаКрила“ – Шумен) с участието и овластяването на децата в управлението на своя случай.
Центровете „Зона ЗаКрила“ работят по модела „Барнахус“ - най-добрият познат на този етап модел за подкрепа на деца, жертви или свидетели на престъпления, участници в правни процедури, който Европейската комисия и Съветът на Европа се опитват да разпространи във всички страни от ЕС.

Като продължение на дългогодишната си работа по закрила и застъпничество на децата в риск, ИСДП е в процес на изпълнение на двугодишен проект „Барнахус: Насърчаване на междудисциплинарното и междуведомествено сътрудничество за деца жертви и свидетели на насилие“. Финансиран е по Фонд за двустранни отношения в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и се осъществява в партньорство със "Съвет на държавите от Балтийско море" (CBSS).

Целта на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите в името на най-добрия интерес на децата, жертви и свидетели на насилие, като подкрепи развитието на модела „Барнахус“ чрез обучения, обмен и техническа подкрепа.

„Барнахус“ („къща за деца“ на исландски език) се признава за водещ, дружелюбен към детето, мултидисциплинарен и междуинституционален модел, чиято цел е да предложи на всяко дете, жертва или свидетел на насилие, координирана и ефективна реакция по случая и да предотврати повторното му травмиране по време на разследването и съдебното производство.
Ключова цел на модела „Барнахус“ е да подпомогне събирането на надеждни доказателства за съдебното производство, като съдейства детето да съобщи за насилието/престъплението, така че да не се налага да се явява в съда. За да се постигне това се прилага подходът „всичко под един покрив“, който включва взаимодействие между компетентните власти (полиция, социални услуги, закрила на детето, лекари, психолози, прокуратура и т.н.) в една сграда, адаптирана за работа с деца.
Моделът изцяло удовлетворява изискванията на Директива 2012/29/ЕС, която въвежда минимални стнадарти за отношение към пострадали от престъпления.
Важно е да се отбележи, че моделът „Барнахус“ също така играе важна роля в повишаване на осведомеността и познанията на ключовите заинтересовани страни във всяка държава относно насилието срещу деца.

В рамките на настоящия проект „Барнахус: Насърчаване на междудисциплинарното и междуведомествено сътрудничество за деца жертви и свидетели на насилие“ ИСДП провежда събития, насочени към национални и регионални институции, експерти и практици, които имат отношение към работата с деца жертви на насилие и прилагането на добри практики в тази област.
Първият етап включва 5 обучителни уебинара, по време на които представители от различни „Барнахус“ центрове в Европа представят принципите и стандартите на модела, споделят своя опит от приложението му и показват помещенията, в които се работи с децата.
Във втория етап участниците имат възможност да задълбочат своите познания за модела и да обсъдят как той би могъл да бъде адаптиран към специфичния им национален контекст. Това се осъществява чрез изследователска визита в Норвегия. Учебното посещение е съчетано със семинар за обсъждане на добрите практики, в който участие вземат практикуващи специалисти, работещи в „Барнахус“, включително ръководители, полицаи, медицински персонал, специалисти по закрила на детето, терапевти и психолози.
Визитата в Норвегия е съпътствана от провеждането на две кръгли маси. Първата, преди визитата, е подготвителна, а целта на втората е да се проследи постигнатото по време на посещението и да се начертаят следващи стъпки за осъществяване на модела.
В заключителния етап се провеждат три специализирани обучения за експерти, работещи по модела „Барнахус“, които ще се проведат в България и в Швеция.

През миналата 2022 година 1163 деца (между 8 и 17 години) са регистрирани като пострадали от престъпления, показват данните на Националния статистически институт. От тях 40 % са на възраст до 14 години . Това означава, че средно 97 деца всеки месец са станали жертва на престъпление в България през 2022 г. Подобен брой са постъпилите сигнали за насилие над деца към ДАЗД през изминалата година - 1162 сигнала. А според доклад на МТСП - от общия брой 736 идентифицирани случаи на домашно насилие през 2022 г., най-голям брой – 542, са случаите на насилие над деца.

 

Открий и изтегли информационни материали по проекта "Барнахус" в Ресурсен център на ИСДП тук:

Наръчник за професионалисти, работещи по метода Барнахус, за това как да се овластяват децата при управлението на случаи.

Барнахус: Доклад от проучване и консултиране на методология за участието и овластяване на децата чрез управлението на случай.