REVIS - превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст

REVIS - превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст

 

Партньори: Проектът се координира от Регионалния офис на Terre des hommes в Унгария и се изпълнява в партньорство с:
- FUNDATIA TERRE DES HOMMES ELVETIA - Tdh in Romania (Romania)
- HRABRI TELEFON - BRAVE PHONE (Croatia)
- CENTER FOR YOUTH INTEGRATION - CIM (Serbia)
- INSTITUT PO SOTSIALNI DEYNOSTI I PRAKTIKI - SAPI (Bulgaria)

Проектът REVIS обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилие.
Целта на проекта е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието между връстници,
създаване на пространство, в което децата да споделят и обсъждат причините, водещи до насилие сред връстници, да могат влияят и участват в решения на проблема.
Целите на проекта са:
Повишаване на информираността и капацитета на специалистите (педагогически персонал, социални работници, служители на младежки клубове и др.), превенция на насилието и насърчаване на положителни практики.
Повишаване капацитета на децата за идентифициране и намеса в случай на насилие от връстници.
Децата да станат активни и да могат да участват със свои предложения и решения за превенцията и реакцията на насилието между връстници.
По-голям достъп до добри практики за ефективно справяне с вредните социални норми като се даде възможност на децата сами да разработят свои собствени решения и проекти за предотвратяване, борба и реагиране на насилие между връстници.
По-голям достъп на родителите до информация за насоки как да се справят и да реагират на случаи на насилие сред връстници и как вредните социални норми и поведения водят до насилие от връстници.
REVIS ще има мултиплициращ ефект: резултатите от проекта ще бъдат подобрени с помощта на платформата ChildHub за разпространение и взаимодействие между професионалисти, мрежи на партньори и други регионални и тематични събития.

Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%)